إقليم كوردستان العراق

جامعة التنمية البشرية

هیئة المجلة

أ.د. عـلـی مـحی الدین قه‌ره‌داغی .................................... رئيس الأمناء

أ.د مــریــوان ‌أحــمـــد رشــیــد ....................................... رئيس الهيئة

أ.م.د. زانا ره‌ئوف حـمـه‌ كـریـم ....................................... مدیر التحریر

أ.د.أنور محمد فرج ...................................................................عضو

أ.م.د. صبـاح مـحمد نجیب .........................................................عضو

أ.م.د. هــیـــوا ابــوبـــكـــر عـلـی .................................................... عضو

أ.م.د. صـهـیب مـصطـفـى طە ....................................................عضو

د. ئــاسـۆ مـحـمـد ده‌رویـش ................................................... عضو

مدير التحرير

أ.م.د. زانا رؤوف

المشرف الفني

م.هردي توفيق مصطفى

الهيئة الإستشارية

أ.د. ســمــیـــر فـــخـــرو .............................. البحرین

أ.د. عبدالمجیـد الـنـجـار ............................... تونس

أ.د. عـــلــی الـمـحـمـدی ............................. قــطـر

أ.د. انمار امین البرواری ............................... العراق

أ.د. صــاڵـــح قــــــــادر................................... قــطر

أ.د. جــــاســم عــــــودة‌ .............................. مــصـر

أ.د. قــاســم الحـبـیـطي .............................. العراق

أ.د. خـــالـــد الـعـجـمـي ............................ السعودیة‌

أ.د. خـــالـــد الـمـذكـور................................. الكـویـت

أ.د. فایق مشعل قدوري ............................... العراق